Ama­ryl­lis: wel­zijn nieu­we stijl

concept, research en redactie

 

In 2010 teken­den we samen met BWH Ont­wer­pers voor het con­cept, vorm­ge­ving, redac­tie en coör­di­na­tie van de eer­ste uit­ga­ve over Ama­ryl­lis. Hier­mee pre­sen­teer­de de gemeen­te Leeu­war­den haar nieu­we wel­zijns­be­leid. Ze kreeg veel posi­tie­ve reac­ties op deze publiek­vrien­de­lij­ke uit­ga­ve en besloot tot een ver­volg. Het ver­nieu­wen­de wel­zijns­be­leid in de prak­tijk: ‘van spe­ci­a­list naar gene­ra­list’. Met veel ple­zier scho­ven wij opnieuw aan voor deze nieu­we Ama­ryl­lis uit­ga­ve, die in 2012 ver­scheen. Opnieuw inclu­sief en samen met BWH Ont­wer­pers.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91