Atlan­ti­kwal­l­krant

Hernieuwde belangstelling voor beladen geschiedenis

Coördinatie, schrijven, eindredactie

 

De bun­kers in het Wad­den­ge­bied maken deel uit van de Atlan­ti­kwall, een ruim 6000 kilo­me­ter lan­ge Duit­se ver­de­di­gings­li­nie die liep van Noor­we­gen tot Span­je. Op tien loca­ties is de afge­lo­pen jaren gewerkt om dit stuk geschie­de­nis zicht­baar te maken. Er valt dan ook genoeg over te ver­tel­len. Daar­om viel er deze week bij maar liefst 250.000 men­sen een heu­se Atlan­ti­kwall-krant op de deur­mat, vol ver­ha­len en tips voor bezoe­kers. Wij bedach­ten en coör­di­neer­den het pro­ject, schre­ven mee en namen de eind­re­dac­tie voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91