onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Bet­ter Wetter

Natte teel en veenweidevraagstuk

Concept, redactie en vormgeving

 

In Bet­ter Wet­ter wer­ken over­he­den, ken­nis­in­stel­lin­gen, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties én bedrij­ven in Noord­oost-Frys­lân samen aan het ver­duur­za­men van het water­sys­teem en het veen­wei­de­ge­bied. Belang­rij­ke pij­ler is het prak­tijk­on­der­zoek naar nat­te teel­ten op veen. We vat­ten de resul­ta­ten daar­van samen in een maga­zi­ne met aan­dacht voor zowel de teelt, de ver­wer­king, de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den als de ver­markt­ing. Zo zijn lis­dod­den bij­voor­beeld zeer geschikt voor gebruik als iso­la­tie­ma­te­ri­aal, waar­mee in de hui­zen­bouw al wordt geexperimenteerd. 

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos