Bet­ter Wetter

Natte teel en veenweidevraagstuk

Concept, redactie en vormgeving

 

In Bet­ter Wet­ter wer­ken over­he­den, ken­nis­in­stel­lin­gen, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties én bedrij­ven in Noord­oost-Frys­lân samen aan het ver­duur­za­men van het water­sys­teem en het veen­wei­de­ge­bied. Belang­rij­ke pij­ler is het prak­tijk­on­der­zoek naar nat­te teel­ten op veen. We vat­ten de resul­ta­ten daar­van samen in een maga­zi­ne met aan­dacht voor zowel de teelt, de ver­wer­king, de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den als de ver­markt­ing. Zo zijn lis­dod­den bij­voor­beeld zeer geschikt voor gebruik als iso­la­tie­ma­te­ri­aal, waar­mee in de hui­zen­bouw al wordt geexperimenteerd. 

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91