De Stads­werf

Een bijzondere leer- en werkplek

Eindredactie

 

Een kwart eeuw is de Leeu­war­der stads­werf in gebruik als bij­zon­de­re leer- en werk­plek voor men­sen met psy­chi­sche pro­ble­men. De laat­ste twee jaar als zelf­stan­di­ge soci­a­le onder­ne­ming. Om het jubi­le­um luis­ter bij te zet­ten, ver­scheen een boek­je over de geschie­de­nis van de werf. Die gaat terug tot mid­den negen­tien­de eeuw. BWH Ont­wer­pers ver­zorg­de de vorm­ge­ving. Wij deden de eind­re­dac­tie van de tek­sten. Altijd leuk om op deze manier weer iets van de geschie­de­nis van je stad te ont­dek­ken. En zeker als het dan ook nog zo’n mooi resul­taat oplevert.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91