Digi­taal jaar­ver­slag Iepenwacht

Concept, vormgeving, redactie en (digitale) productie

 

Sinds 2011 plant­te Stich­ting Iepen­wacht Frys­lân (SIF) maar liefst 13.000 nieu­we iepen. Dit bete­kent ech­ter niet dat SIF ach­ter­over kan leu­nen. Con­tro­le en bestrij­ding blij­ven nodig. Boven­dien kwa­men er afge­lo­pen jaren nieu­we bedrei­gin­gen bij. Wat SIF op dit gebied alle­maal kan bete­ke­nen? Wij maak­ten een digi­taal maga­zi­ne om één en ander toe te lich­ten. Met dank aan TWon­li­ne.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91