Infra-Info

Redactie en coördinatie

 

De pro­vin­cie Frys­lân tim­mert flink aan de weg. Let­ter­lijk. Tal van com­plexe infra­pro­jec­ten krij­gen hun beslag, waar­on­der de Haak om Leeu­war­den en De Cen­tra­le As. En de groe­ne omge­ving? Die wordt vaak met een ‘plus‘ ach­ter­ge­la­ten, weten we uit eer­ste hand. We ver­zorg­den de redac­tie van de kwar­tal­uit­ga­ve Infra-Info waar­mee Sta­ten­le­den en ande­re nieuws­gie­ri­gen de stand van zaken vol­gen. Zowel kort in print als uit­ge­brei­der en meer beel­dend online.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91