Jaar­ver­slag It Frys­ke Gea

Concept, redactie, vormgeving en productie

 

Ook het afge­lo­pen jaar moch­ten we ver­slaan voor natuur­be­scher­mings­ver­e­ni­ging It Frys­ke Gea. In de eer­ste plaats digi­taal, maar met een papie­ren com­po­nent; een opvouw­ba­re A3-pos­ter met daar­op de hoog­te­pun­ten van het betref­fen­de jaar. Een mooie en han­di­ge manier om belang­rij­ke gebeur­te­nis­sen uit te lich­ten. Gelar­deerd met prach­ti­ge foto’s, gemaakt door mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de orga­ni­sa­tie zelf. Zo vin­gen we de zo diver­se en aan­trek­ke­lij­ke Frie­se natuur niet alleen in tekst, maar ook in beelden.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91