Kening fan ‘e Greide

 

Wat is Neder­land zon­der haar wei­de­vo­gel­land­schap? Wat is een len­te zon­der haar typi­sche gelui­den, geu­ren en kleu­ren? Wat is een wei­de zon­der koei­en, bloe­men, krui­den, insec­ten en vogels? Het unie­ke, bio­di­ver­se wei­de­land­schap dreigt te ver­dwij­nen. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de pro­beert al enke­le jaren op vele manie­ren het tijd te keren.

Wij droe­gen ons steen­tje bij door de soci­al media en de web­si­te bij te hou­den. Een mooie com­bi­na­tie tus­sen inhoud, vorm­ge­ving en tekst. Door deze mul­ti­me­di­a­le bena­de­ring zorg­den we voor veel inter­ac­ti­vi­teit en enor­me groei op de soci­al media.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91