Lau­wers­land: jubi­le­um voor een regio

Tekstschrijven

 

In 2009 was het veer­tig jaar gele­den dat de Lau­wers­zee werd afge­slo­ten. Reden voor de Stich­ting TOOL (Toe­ris­tisch Onder­ne­mers Over­leg Lau­wers­land) om een boek te laten maken. Eind­re­dac­teur Patri­cia Boi­ten van Eigen Com­mu­ni­ca­tie­werk vroeg ons de hoofd­stuk­ken over natuur en vis­se­rij te schrij­ven. Dat deden we met veel ple­zier. Het boek beschrijft het Lau­wers­land van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken, maar steeds van­uit een­zelf­de nieuws­gie­rig­heid; naar de geschie­de­nis, de ver­an­de­rin­gen door de vor­ming van het Lau­wersmeer en de kan­sen voor de toe­komst. Op de kop af tien jaar later moch­ten we live ver­slag doen van het sym­po­si­um vijf­tig jaar Lau­wersmeer. De tijd staat niet stil.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91