Maat­werk in mensenwerk

Concept, redactie en vormgeving

 

In 2016 werd WSD Fries­land bena­derd door de gemeen­ten Tyt­sjerk­ster­a­diel en Acht­kars­pe­len. De vraag: hoe kun­nen we onze inwo­ners beter en vaker zorg op maat leve­ren? Twee stu­den­ten van de NHL gin­gen in gesprek met betrok­ken inwo­ners, hulp­ver­le­ners en amb­te­na­ren. De resul­ta­ten van het onder­zoek wer­den samen­ge­bracht in een inspi­re­rend wit­boek. Wij namen con­cept, redac­tie en vorm­ge­ving voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91