Samen­le­ren in praktijk

concept, redactie en productie

 

Veel stu­den­ten MWD, CMV en Peda­go­giek zijn actief in één van de leer­be­drij­ven die sinds 2015 het levens­licht zagen. Inmid­dels is deze aan­vul­ling een vol­waar­dig onder­deel van het cur­ri­cu­lum van de wel­zijns­op­lei­din­gen van NHL Hoge­school. Wat maakt deze leer­be­drij­ven zo suc­ces­vol? We deden ver­slag in de vorm van inter­views, repor­ta­ge’s gego­ten in de digi­taal maga­zi­ne. Met dank aan TWon­li­ne.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91