Sluis Korn­wer­der­zand

Conceptontwikkeling, research, redactie, coördinatie, vormgeving en productie

 

Maar liefst 3000 extra arbeids­plaat­sen, ruim € 100 mil­joen aan extra inves­te­rin­gen en legio voor­de­len voor gro­te delen van Neder­land; slechts enke­le van de vele posi­tie­ve effec­ten als Korn­wer­der­zand een bre­de­re schut­sluis krijgt.

Fle­vo­land, Over­ijs­sel, Frys­lân, betrok­ken gemeen­ten en onder­ne­mers staan eind 2018 in de start­blok­ken. Ze leg­gen €73 mil­joen op tafel. Nu het Rijk nog. Wij hiel­pen deze par­tij­en een hel­der en over­tui­gend ver­haal op papier te zet­ten. En in beeld te bren­gen. De media namen het over. Het minis­te­rie was aan zet! Resul­taat anno 2019: de sluis komt er!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91