Sto­ry­map De Alde Feanen

Biografische vogelvlucht

Tekst

 

Of we de ruim zeven­tig pagina’s tel­len­de land­schaps­bi­o­gra­fie van Nati­o­naal Park De Alde Fea­nen wil­den ‘ver­ta­len’ naar een toe­gan­ke­lij­ke en kor­te tekst en vorm. We maak­ten er een sto­ry­map van, voor een breed publiek. Een web­si­te waar je scrol­lend door tijd, woord en beeld gaat. Over hoe het land­schap door de eeu­wen heen vaak ingrij­pend is ver­an­derd. Van moe­ras, land­bouw­grond en veen­af­gra­ving tot natuur- en recre­a­tie­ge­bied. De Alde Fea­nen als samen­spel van natuur, de ele­men­ten en steeds meer de mens. De col­le­ga’s van het Schrijf­bu­ro schre­ven de tekst, wij namen de tech­niek en vorm­ge­ving voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91