onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Sto­ry­map Rijn

West-Europese rivier in woord en beeld

Concept, content

 

De Rijn is van groot belang voor de scheep­vaart in West-Euro­pa, de drink­wa­ter­voor­zie­ning van mil­joe­nen men­sen en als leef­om­ge­ving en trek­rou­te voor vissen.

Op alle fron­ten wordt er gewerkt aan een Rijn die schoon, vei­lig en begaan­baar is. Niet alleen in Neder­land, maar ook in de ande­re Rijn­lan­den. Hier­voor zijn onlangs nieu­we afspra­ken gemaakt, die begin 2020 wer­den gepre­sen­teerd door minis­ter Van Nieuwenhuizen.

Als bij­dra­ge maak­ten wij een digi­ta­le sto­ry­map die laat zien wat er alle­maal is bereikt de afge­lo­pen decen­nia. Maar ook wat er nog moet gebeuren.

http://www.ourrhine.eu

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos