Sto­ry­map Rijn

West-Europese rivier in woord en beeld

Concept, content

 

De Rijn is van groot belang voor de scheep­vaart in West-Euro­pa, de drink­wa­ter­voor­zie­ning van mil­joe­nen men­sen en als leef­om­ge­ving en trek­rou­te voor vissen.

Op alle fron­ten wordt er gewerkt aan een Rijn die schoon, vei­lig en begaan­baar is. Niet alleen in Neder­land, maar ook in de ande­re Rijn­lan­den. Hier­voor zijn onlangs nieu­we afspra­ken gemaakt, die begin 2020 wer­den gepre­sen­teerd door minis­ter Van Nieuwenhuizen.

Als bij­dra­ge maak­ten wij een digi­ta­le sto­ry­map die laat zien wat er alle­maal is bereikt de afge­lo­pen decen­nia. Maar ook wat er nog moet gebeuren.

http://www.ourrhine.eu

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91