Sym­po­si­um Waddenacademie

Concept, techniek, verslaglegging en productie

 

Het 21ste sym­po­si­um van de Wad­den­aca­de­mie was een suc­ces! Het waren twee mooie dagen, met veel bezoe­kers, boei­en­de lezin­gen en het nodi­ge ver­maak. Een waar­di­ge afron­ding van het pro­ject ‘Ter­pen- en wier­den­land, een ver­haal in ont­wik­ke­ling’ waar­voor wij de afge­lo­pen vier jaar de com­mu­ni­ca­tie ver­zorg­den. Zo ook voor het slot­ak­koord, waar­van we – samen met onze collega’s van TWon­li­ne en foto­graaf Lucas Kem­per – onli­ne ver­slag deden in woord en beeld. Dit met inzet van ons nieu­we pro­duct ‘verslagin1dag‘. Zo kon­den bezoe­kers bei­de dagen nog eens her­be­le­ven en wer­den de thuis­blij­vers op hun wen­ken bediend.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91